CSR i równowaga ekologiczna

CSR i zrównoważony rozwój

Korporacyjna Odpowiedzialność Społeczna Volvo Group (CSR) polega na zobowiązaniu do odpowiedzialnego prowadzenia interesów z uwzględnieniem perspektywy udziałowców i tworzeniem wartości dla naszej firmy i społeczeństwa.

To podejście można zilustrować jako piramidę symbolizującą potrzebę budowania na szerokich i solidnych fundamentach, na które składa się odpowiedzialne i zrównoważone zachowanie, mające na celu tworzenie i współdzielenie wartości oraz dążenie do ostatecznego celu, jakim jest pozycja światowego lidera w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań transportowych. Równowaga ekologiczna ma trzy wymiary – ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Uwzględniając te wszystkie trzy wymiary, Volvo Group będzie tworzyć zrównoważone rozwiązania transportowe i zrealizuje naszą wizję. Zrównoważone rozwiązania transportowe znajdują się na przecięciu tych trzech wymiarów.

Zrównoważony transport

Zrównoważony transport

Złożoność, wielkość i skala globalnych problemów oznacza, że Volvo Group nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, działając samodzielnie. Znaczne środki inwestujemy w badania nad najnowocześniejszymi i innowacyjnymi rozwiązaniami, prowadzonymi zarówno we własnym zakresie, jak i na zasadzie partnerstwa z zainteresowanymi podmiotami. Jesteśmy partnerem czołowych podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Współpracujemy też z globalnie uznawanymi organizacjami, abyśmy my, nasz sektor i społeczeństwo zmierzali w bardziej zrównoważonym kierunku.

Jesteśmy jednym z przewodniczących Grupy Doradczej Wysokiego Szczebla ds. zrównoważonego transportu. Odgrywamy też aktywną rolę w licznych lokalnych, regionalnych i transgranicznych rządowych inicjatywach służących do oceny zrównoważonych systemów transportowych. Ponadto współpracujemy z decydentami politycznymi, aby zapewnić wsparcie infrastrukturalne dla naszych innowacyjnych rozwiązań. 

Wspólna wartość

Wspólna wartość

Transport napędza wzrost, wzrost napędza interesy naszych klientów, a interesy naszych klientów napędzają nasze interesy. Dla Volvo Group ważne jest wpływanie na wzrost, aby zmierzał w kierunku zrównoważonego społeczeństwa. Tworzymy wartość ekonomiczną dla naszej firmy i udziałowców, zapewniając efektywne rozwiązania transportowe i infrastrukturalne światowej klasy, które spełniają potrzeby naszych klientów. Inwestując w pracowników Grupy, utrzymujemy konkurencyjność, proekologiczność i rentowność. Tworzymy społeczną wartość, aktywnie angażując się w społecznościach, wśród których mieszkamy i działamy.

Volvo Group ma program zaangażowania społecznego o nazwie Moving Business and Society Forward, którego podstawą jest zasada tworzenia wspólnej wartości. Program stymuluje strategiczne i inteligentne inicjatywy, w których potrzeby społeczne i biznesowe łączą się z naszymi unikatowymi aktywami i naszą wiedzą, aby osiągać maksymalną wartość tworzoną dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Mamy także fundusz łagodzenia skutków katastrof, aby móc udzielać natychmiastowego wsparcia w przypadku katastrof, w których jest potrzebna nasza pomoc.

Odpowiedzialne zachowanie

Odpowiedzialne zachowanie

Etyczne i odpowiedzialne zachowanie buduje zaufanie. Zaufanie powoduje, że więcej ludzi chce z nami prowadzić interesy.

Mamy na celu zwiększanie zaufania i naszej korporacyjnej siły, prowadząc interesy w zgodzie z prawem i przepisami, zarządzając ryzykiem, manifestując etykę biznesową i uczciwość w całym łańcuchu wartości. To, co produkujemy i jak to produkujemy leży w samym sercu naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Aktywne integrowanie CSR i zrównoważonego rozwoju z naszymi zasadami i wytycznymi pomaga nam minimalizować ryzyko, chronić naszą reputację i przyciągać utalentowanych ludzi.

Każdy pracownik Volvo Group jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad opisanych w naszym Kodeksie postępowania, który określa szczegółowo minimalne wymagania Grupy w odniesieniu do etyki biznesowej, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej, a także odpowiedzialności środowiskowej.

Wiadomości na temat CSR i zrównoważonego rozwoju Volvo Group

Kodeks postępowania i inne zasady

W centrum tego, co robimy

Nasz Kodeks postępowania

Dowiedz się więcej