CSR i równowaga ekologiczna

Przyczynianie się do dobrobytu poprzez rozwiązania transportowe zobowiązuje nas do tworzenia wartości dla Volvo Group, naszych partnerów i ogółu społeczeństwa. Podejście Volvo Group do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i równowagi ekologicznej to istotny aspekt naszej drogi do sukcesu.
Podejście do CSR i równowagi ekologicznej obejmuje trzy obszary: nasze działania w łańcuchu wartości, zrównowazone rozwiązania transportowe i naszą rolę w społeczeństwie. Dzięki koncentracji na tych obszarach budujemy odporność i zmniejszamy zagrożenia, włączając CSR i kwestie równowagi ekologicznej do naszej codziennej pracy.

Jako sygnatariusz porozumienia United Nations (UN) Global Compact, partner w programie WWF Climate Savers i organizacja popierająca rezolucję ONZ Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, bierzemy pod uwagę w naszej działalności globalne trendy i wyzwania, międzynarodowe normy dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i oczekiwania naszych partnerów.

Nasze działania w łańcuchu wartości

Nasze działania w łańcuchu wartości

Opracowujemy, produkujemy i dostarczamy produkty i usługi w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Spojrzenie na nasz łańcuch wartości oczami klientów pomaga nam realizować cele strategiczne. Nasza droga do sukcesu wymaga, aby podejmować każdą decyzję, mając na uwadze klientów.

Koncentracja na klientach przekłada się na zapewnianie dostaw w oparciu o długotrwałe relacje i proces selekcji pod kątem jakości, ceny i odpowiedzialnego zachowania. Przeczytaj więcej w Portalu dostawcy Grupy Volvo. Dla naszych sieci dystrybucyjnych i serwisowych priorytetem jest zapewnienie  dostępności i dyspozycyjności wobec klientów.

Każdy pracownik Volvo Group jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad sformułowanych w naszym Kodeksie Postępowania. Włączanie społecznej odpowiedzialności biznesu i równowagi ekologicznej do naszych zasad i wytycznych pozwala nam minimalizować ryzyko, chroni naszą reputację i stanowi czynnik przyciągający utalentowanych pracowników.

W stronę zrównoważonego transportu

Patrząc pod kątem przyszłościowych rozwiązań transportowych za najważniejsze czynniki uznajemy automatyzację, łączność, elektromobilność i paliwa alternatywne, ponieważ jesteśmy przekonani, że to one będą zmieniać branżę motoryzacyjną. Przeczytaj więcej na stronie Badania i rozwój oraz innowacje.

Jesteśmy partnerem czołowych podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Współpracujemy też z globalnie uznawanymi organizacjami, abyśmy my, nasz sektor i społeczeństwo zmierzali w bardziej zrównoważonym kierunku. Jesteśmy jednym z przewodniczących działającej w ramach ONZ Grupy Doradczej Wysokiego Szczebla ds. zrównoważonego transportu. Odgrywamy też aktywną rolę w licznych lokalnych, regionalnych i transgranicznych rządowych inicjatywach służących do oceny zrównoważonych systemów transportowych. Ponadto współpracujemy z decydentami politycznymi, aby zapewnić wsparcie infrastrukturalne dla naszych innowacyjnych rozwiązań.

Nasza rola w społeczeństwie

Nasza rola w społeczeństwie

Transport przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, umożliwia rozwój działalności naszych klientów, co z kolei przekłada się na rozwój naszej działalności. Dla Volvo Group ważne jest wpływanie na rozwój w taki sposób, aby służył budowaniu zrównoważonego społeczeństwa. Tworzymy społeczną wartość, aktywnie angażując się w społecznościach, w których mieszkamy i działamy.

Volvo Group realizuje programy zaangażowania społecznego, których podstawą jest zasada tworzenia wspólnej wartości. Programy obejmują strategiczne i mądre inicjatywy, w których potrzeby społeczne i biznesowe spotykają się naszymi wyjątkowymi zasobami i wiedzą, aby przynieść jak największą wartość dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Mamy także fundusz przeznaczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, aby w przypadku katastrof móc udzielać natychmiastowej pomocy.

Views-on-prosperity-icon

Spojrzenia na dobrobyt

Spojrzenia na dobrobyt

Transport i infrastruktura są ściśle powiązane z rozwojem społecznym. Martin Lundstedt, Prezes i Dyrektor Naczelny Volvo Group opowiada o tworzeniu dobrobytu przez Volvo Group.

Spojrzenia na dobrobyt

Nowoczesna logistyka jest warunkiem wstępnym naszego dobrobytu ekonomicznego: transport pomaga w zwalczaniu ubóstwa. Przyczyniamy się do tworzenia dobrobytu, tworząc rozwiązania stosowane na drogach, w terenie, w miastach i na morzach.

Dobrobyt w praktyce

Grupa Volvo tworzy obszar biznesowy, którego celem będzie przyspieszenie elektryfikacji

Nowy obszar biznesowy Volvo Energy wzmocni działalność Grupy Volvo w obszarze akumulatorów w całym cyklu życia oraz ofertę dla klientów w zakresie infrastruktury ładowania. Jednocześnie zostanie ograniczony wpływ elektrycznych i ...

Grupa Volvo przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets

Grupa Volvo podejmuje kolejne działania w zakresie dostosowywania firmy i zabezpieczania jej przyszłości zgodnie z celami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Celem Grupy Volvo jest uzyskanie statusu firmy o zerowych emisjach netto najpóźniej do ...

Grupa Volvo wprowadza Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework)

Grupa Volvo wprowadza Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework) w celu finansowania inwestycji i projektów związanych z czystym transportem. Ramy został ocenione przez organizację CICERO (Center for International Climate and Environmental ...

W centrum tego, co robimy

Dowiedz się więcej

Kodeks Postępowania i inne zasady

Istotne łącza

Rozwój interesów i społeczności
Arkusze danych o bezpieczeństwie
Kim jesteśmy