CSR i równowaga ekologiczna

ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wspieranie celów rozwojowych

1 stycznia 2016 r. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju opublikowanych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oficjalnie weszło w życie. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 stanowi plan działania na rzecz ludzi, planety i dobrobytu przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i wspierany przez Cele Zrównoważonego Rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju nie są prawnie wiążące, ale oczekuje się, że rządy zaakceptują je i stworzą ramy krajowe, które umożliwią ich osiągnięcie.

Cele te wspierają i promują efektywne partnerstwo publiczne, publiczno-prywatne i działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego jako drogę do pomyślnej realizacji zobowiązań. Mamy ambicję przyczyniać się poprzez nasze działania do realizacji wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale koncentrujemy się głównie na tych, które są nabardziej związane z naszą działalnością, gdyż tu nasz wkład może być największy. Oznacza to, że głównym przedmiotem zainteresowania Volvo Group są następujące Cele:

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju – dobre zdrowie i jakość życia

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju – dobre zdrowie i jakość życia

Szczególnym celem jest zmniejszenie o połowę globalnej liczby zgonów i urazów w wyniku wypadków drogowych do 2020 r.

Przykłady naszych działań:

Cel 9 Zrównoważonego Rozwoju – innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 9 Zrównoważonego Rozwoju – innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Szczególny nacisk kładziemy na tworzenie niezawodnej, zrównoważonej i odpornej infrastruktury o wysokiej jakości, także w krajach rozwijających się, dzięki szerokiej pomocy finansowej, technologicznej i technicznej udzielanej krajom afrykańskim.

Przykłady naszych działań:

  • Efektywne i niezawodne samochody ciężarowe i maszyny w branży budowlanej
  • Inwestowanie w innowacyjne technologie, takie jak automatyzacja, elektromobilność i łączność na placach budów
  • Szkoły zawodowe w Afryce
UN SDG 11 - Sustainable cities and communities

Cel 11 Zrównoważonego Rozwoju – zrównoważone miasta i społeczności

Koncentrujemy się na zapewnieniu dostępu do bezpiecznego, przystępnego kosztowo i zrównowazonego systemu transportu do 2020 roku, głównie poprzez rozwijanie transportu publicznego.

Przykłady naszych dzialań:

UN SDG 13 – Climate action

Cel 13 Zrównoważonego Rozwoju – działania w dziedzinie klimatu

Podejmowanie pilnych działań, aby zapobiec zmianom klimatu i skutkom tych zmian.

Przykłady naszych działań:

ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie

ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju