Informacje prawne

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

W tym oświadczeniu zawarto wytyczne dotyczące przetwarzania przez VOLVO danych osobowych użytkownika. 

Informacje dotyczące tożsamości oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

AB Volvo, spółka kapitałowa o numerze rejestracyjnym 556012-5790, („VOLVO”) jest administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkownika przez VOLVO i w ten sposób odpowiada za przetwarzanie tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych.

Dane kontaktowe VOLVO: AB Volvo, 40508 Göteborg, +46 31 66 00 00.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbierze VOLVO?

VOLVO zbierze i przetworzy następujące kategorie danych osobowych:

  • W przypadku formularza kontaktowego zbierane informacje obejmują obszar zainteresowań, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, miejscowość i kod pocztowy.

  • W przypadku formularza P2P zbierane informacje obejmują rodzaj problemu, informacje o odliczeniu, listę otwartych pozycji, przypomnienie o płatności, informacje o płatności, informacje z aplikacji Viewing Vendor Invoices (VVI), zwrócone faktury, zaktualizowane dane dostawcy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i firmę dostawcy

  • W przypadku formularza subskrypcji Cision adres e-mail jest zapisywany w systemie Cision

  • W przypadku formularza dotyczącego konferencji Innovation Summit zbierane są informacje dotyczące uczestników tej konferencji.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

VOLVO przetworzy dane osobowe użytkownika na podstawie zawartej z nim umowy i w uzasadnionych przypadkach.

Volvo przetworzy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

  • Udzielanie odpowiedzi na pojawiające się pytania.
  • Udzielanie dostawcy pomocy.
  • Wysyłanie użytkownikowi informacji prasowe w momencie ich opublikowania w witrynie internetowej (dzięki zapisaniu adresu e-mail podanego w formularzu subskrypcji Cision).
  • Zaproszenie użytkownika na konferencję Innovation Summit oraz przesłanie mu odpowiednich informacji.

W jaki sposób VOLVO udostępni dane osobowe użytkownika?

Dane te zostaną udostępnione pracownikom Volvo oraz zewnętrznym dostawcom usług, aby mogli oni odpowiadać na pojawiające się zapytania lub udzielać pomocy dotyczącej danej usługi.

Czy dane osobowe użytkownika zostaną przesłane poza UE/EOG?

VOLVO może przesyłać dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli dane osobowe użytkownika zostały przesłane do kraju uznawanego za niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, VOLVO zapewni tam taki odpowiedni poziom ochrony. Może to nastąpić m.in. w drodze zawarcia standardowych klauzuli ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat mechanizmów zabezpieczeń danych osobowych użytkownika oraz sposobu uzyskania kopię dokumentu opisującego te mechanizmy, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych w VOLVO lub wysyłać e-mail na adres: groupinfo [at] volvo [dot] com

Jeśli dane zostały zebrane w Stanach Zjednoczonych, możemy przesłać je poza Stany Zjednoczone do naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych oraz usługodawców w innych krajach. Jeśli użytkownik korzysta z tej witryny internetowej, zgadza się wówczas na przesyłanie i przetwarzanie danych w Stanach Zjednoczonych i wspomnianych innych krajach.

Jak długo VOLVO będzie przechowywać dane osobowe użytkownika?

VOLVO będzie przechowywać dane osobowe użytkownika do momentu wysłania odpowiedzi na pytanie lub tak długo, jak jest to według Volvo konieczne, aby zrealizować daną usługę. 

Prawa użytkownika do ochrony danych osobowych

Użytkownik może zażądać od VOLVO dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia albo usunięcia lub wprowadzenia ograniczeń dotyczących ich przetwarzania, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może też złożyć w odpowiednim organie nadzorczym skargę dotyczącą przetwarzania przez VOLVO danych osobowych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw oraz sposobu ich wykonywania, należy skontaktować się z VOLVO.